Logopedická péče v MŠ

Logopedická péče v MŠ

ŠKOLNÍ PLÁN LOGOPEDICKÉ REEDUKACE A PREVENCE

Logopedická třída JEŽCI: MŠ Holandská

Logopedická třída MYŠIČKY: MŠ Holandská

Logopedická třída VEVERKY : odloučené pracoviště MŠ Loucká

Logopedická třída je určena pro děti s vadami řeči. K zařazení je potřeba doporučení speciálního pedagoga-logopeda ze Speciálně pedagogického centra pro vady řeči.

 Poskytování odborné péče dětem v logopedických třídách

 • Každý den je dětem poskytována individuální logopedická intervence po dobu cca 10 až 15 minut. Doba je upravována dle individuálních potřeb dítěte, např. podle stupně pedagogické podpory, podle věku dítěte, schopnosti soustředit se.  Logopedická intervence probíhá denně v časovém rozmezí od 7.00 – 10.00 hodin. ve speciální pracovně před zrcadlem souběžně s dopolední výchovně vzdělávací činností.
 • Před vstupem do logopedické pracovny si dítě rozcvičuje jazýček, mluvidla před zrcadlem ve třídě
 • Součástí korekce řeči dětí jsou přípravná cvičení k upřesnění artikulačních pohybů, k rozvoji mluvních orgánů, rozvoji fonematické diferenciace. K přípravným cvičením patří denně cvičení dechová a fonační, cvičení na rozvoj motoriky rtů, čelisti, jazyka, měkkého patra, apod. Schopnost fonematické diferenciace je předpokladem schopnosti rozlišovat sluchem správnou a nesprávnou výslovnost nacvičované hlásky.

Cílem je dokonalá spolupráce logopedky, třídního učitele, dítěte a rodiny

 • Zákonným zástupcům je umožněna 1x týdně v určenou dobu logopedická reedukace a konzultace se zákonným zástupcem dítěte, zároveň je jim předán metodicky vedený logopedický sešit, podle kterého se procvičují jednotlivé hlásky v domácím prostředí a ve škole. Sešit slouží pro práci a správnou fixaci hlásek: Dítě a logoped, dítě a třídní učitel, dítě a zákonný zástupce. Na základě správné fixace se postupuje dále s tím, že dítě má sešit kdykoliv k dispozici a může si i samo hlásky procvičovat. Rodiče při konzultacích najdou vhodné postupy a přístupy ke svému dítěti, poznají jeho silné i slabší stránky, naučí se ho zaujmout, pomáhat mu, správně ho ocenit a pochválit. Uvidí vhodné hry a pomůcky, knihy a pracovní sešity, apod., které mohou využívat i doma
 • Jako zpětná vazba slouží nejen pracovní sešit, ale také postupné nahrávky dětí s odstupem.
 • Do programu je cíleně zařazeno více aktivit na rozvoj hrubé a jemné motoriky, smyslového vnímání a řečových dovedností. Tento intenzivní způsob péče o řeč zajišťuje pokrok u většiny dětí.
 • Při výrazném zlepšení a následném vyšetření v SPC může být dítě na základě jejich doporučení ze třídy vyřazeno a přechází do běžné třídy v mateřské škole.
 • Velký důraz kladen na spolupráci s rodinou
 • Dětem se ve třídě se vždy věnuje dětem jedna učitelka- logopedka, která má vysokoškolské speciální vzdělání se státnicí z logopedie a učitelka s kvalifikací speciální pedagogiky. Ve třídě pracuje asistent pedagoga, který pomáhá při individuální i skupinové práci s dětmi.
 • Při samotném vyvozování hlásek napodobujeme zvuky přírodní a zvuky z okolí. Vše provádíme nenásilnou formou – formou hry.
 • Po vyvození dané hlásky následuje fáze fixace (upevňování artikulačních stereotypů dané hlásky). Při fixaci provádíme nácvik spojování vyvozené hlásky s jinými hláskami v nejrůznějších spojeních. Používáme logopedické materiály a pomůcky . Závěrečná fáze je automatizace správné výslovnosti. Výsledkem by měla být správná výslovnost dané hlásky ve spontánní řeči. Pokud je řeč reedukována, může být dítě zařazeno do běžné třídy.
 • Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání v MŠ jsou pro všechny děti společné. Při vzdělávání dětí se spec.vzděl. potřebami je naplňování přizpůsobeno tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem
Pomůcky:
 • Třída je vybavena kvalitními pomůckami, které slouží při diagnostice a při terapii   narušené  komunikační schopnosti. 
 • Pomůcky se neustále obohacují o nové.
 • Využíváme Klokanova kapsy , Klokanova listy aj. Diagnostika: Bednářová a spol.

 Poskytování logopedická  péče  dětem v běžných třídách

 • Logopedickou prevenci provádí  učitelky, preventistky ve všech třídách MŠ.
 • Děti z celé MŠ procházejí v měsíci září depistáží, kterou zajišťují učitelky-
 • Logopedky z logopedických tříd dané školy a zjišťují úroveň jejich řečových dovedností.
 • Učitelka na třídě s dětmi individuálně procvičuje řeč podle jejich specifických potřeb
 • Provádí logohrátky, jde o pestrou nabídku rytmicko-pohybových her, zaměřených nasluchové vnímání, práce s dechem, rozvoje motoriky jazyka a obličejových svalů,rozvoje slovní zásoby dětí formou hry se zaměřením na průpravu výslovnosti jednotlivých hlásek dle fonologicko-fonetického vývoje dítěte formou kolektivní.

Cílem je pomoci rozvinout dítěti jeho řečový projev, společně objevovat rozmanitost rodného jazyka a naučit se základní techniky pro správné dýchání a funkci mluvidel. To vše s pomocí her a různých hříček.

Cílem logopedických preventistek - učitelek je vytvářet podmínky pro správný řečový vývoj, předkládat správný řečový vzor, podporovat mluvní apetit, rozšiřovat slovní zásobu, apod. Snažit se předcházet vzniku narušené komunikační schopnosti dětí na základě provádění kolektivních logopedických cvičení.

 • Děti zařazené do preventivních logopedických chvilek jsou zařazeny do prvního stupně podpůrných opatření. Učitelky, které se podílí na logopedické prevenci  absolvovaly logopedický kurz  se závěrečnou zkouškou.


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít