Spolupráce se zákonnými zástupci

Spolupráce se zákonnými zástupci

Spolupráce se zákonnými zástupci před nástupem dětí do MŠ

 • na první schůzce probíhá zápis dítěte do mateřské školy, prohlídka školy                       (probíhá v den zápisu dětí do MŠ)
 • při druhé schůzce rodiče seznamujeme s potřebami dítěte při vstupu do mateřské školy, rodiče získají představu o tom, jak bude vypadat pobyt jejich dítěte v mateřské škole a také dostatek času dítě na případné změny připravit a tím mu usnadnit adaptaci                                                                                                                  (probíhá přibližně 30 den po zápise v MŠ)
 • na třetí schůzce poskytujeme rodičům praktické informace,  jak se orientovat v mateřské škole, seznamujeme se Školním vzdělávacím programem, Školním řádem, Směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání, Organizačním řádem školní jídelny, personálem mateřské školy, Po navázání prvních kontaktů zákonných zástupců s třídními učitelkami seznamujeme s prostředím konkrétní třídy dítěte, specifiky třídy, v případě potřeby poskytujeme první individuální konzultace (probíhá v srpnu)


 • důležitá je spolupráce s rodinou při výchově a vzdělávání 2 letých dětí. Osvojování hygienických, sebeobslužných a stravovacích návyků dítěte. Nabídka postupné adaptace před nástupem do MŠ, pobyt na školní zahradě, nabídka zkráceného pobytu během adaptace, respektování rituálů

Spolupráce se zákonnými zástupci během školního roku

 • společné schůzky všech rodičů, informace o škole, plán spolupráce, návrhy
 • zapojení rodičů do akcí pořádajících nejen školou, ale i třídou
 • umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě, adaptační program
 • spolupráce při úklidu školní zahrady
 • zapojení rodičů při tvorbě nového školního rámcově vzdělávacího programu na MŠ
 • schůzky rodičů během různých oslav v MŠ
 • poskytování odborné literatury
 • poskytování průběžné informace rodičům v oblasti vzdělávání dětí ( ukázka portfolii dětí )
 • ukázky připravenosti dětí do ZŠ
 • ukázky vzdělávání dětí u interaktivní tabule
 • společné dílny tvořivosti s rodiči , dětmi a zaměstnanci MŠ – workshopy
 • schůzka s rodiči před zápisem dětí do základní školy
 • letní zahradní slavnosti ke Dni dětí
 • spolupráce s rodiči o podpoře finančního příspěvku od Spolku rodičů při MŠ na hračky pro děti a finanční podporu ve formě daru pro děti, které nastoupí po prázdninách do školy, dary věnované ke Dni dětí, finanční podpora na zajištění autobusu na výlet aj.

Spolupráce zákonných zástupců s třídními učitelkami

 • ve vztazích mezi pedagogy a zákonnými zástupci panuje důvěra, otevřenost a spolupráce
 • pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět v rámci svých možností. Zákonní zástupci mají právo podílet se na dění v mateřské škole
 • pravidelně jsou informováni o prospívání dětí i o jejich individuálních pokrocích


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít