6. třída - Myšičky - logopedická

6. třída - Myšičky - logopedická

Charakteristika třídy

Logopedická třída „Myšky“ se nachází ve 4. budově v komplexu budov, tvořících MŠ Holandská.

Provoz třídy je od 7.00 hod do 15.00 hodin.

Ve školním roce 2023/2024 je ve třídě zapsáno 14 dětí .

Logopedická třída je určena pro děti s vadami řeči. K zařazení je potřeba doporučení spec. pedagoga-logopeda z SPC pro vady řeči.

Je zde snížený počet dětí - na max- 15 dětí.

ILP vychází z individuálně vzdělávacího plánu, který je sestavován na základě závěrů vyšetření speciálně pedagogického centra pro vady řeči, výsledků psychologického vyšetření nebo sdělení, popř. dalších odborných pracovníků z rezortu zdravotnictví (pediatr, foniatr, neurolog). Dále se vychází ze Školního vzdělávacího programu a zohledňuje se názor zákonného zástupce dítěte.

Každý den je dětem poskytována individuální logopedická intervence po dobu cca 10 až 15 minut. Doba je upravována dle individuálních potřeb dítěte (např. podle druhu a míry postižení, podle věku dítěte, schopnosti soustředit se). Intervence probíhá během každého dopoledne ve speciální pracovně před zrcadlem (souběžně s dopolední výchovně vzdělávací činností). 1x týdně zde probíhá v určenou dobu logopedická reedukace a konzultace se zákonným zástupcem dítěte. Pracovna má samostatný vstup, aby nenarušovala provoz ve třídě.

• Součástí korekce řeči dětí jsou přípravní cvičení k upřesnění artikulačních pohybů, k rozvoji mluvních orgánů, rozvoji fonematické diferenciace. K přípravným cvičením patří cvičení dechová a fonační, cvičení na rozvoj motoriky rtů, čelisti, jazyka, měkkého patra, apod. Schopnost fonematické diferenciace je předpokladem schopnosti rozlišovat sluchem správnou a nesprávnou výslovnost nacvičované hlásky.
• Při samotném vyvozování hlásek napodobujeme zvuky přírodní a zvuky z okolí. Vše provádíme nenásilnou formou – formou hry.
• Po vyvození dané hlásky následuje fáze fixace (upevňování artikulačních stereotypů dané hlásky). Při fixaci provádíme nácvik spojování vyvozené hlásky s jinými hláskami v nejrůznějších spojeních. Používáme logopedické materiály a pomůcky .
• Závěrečná fáze je automatizace správné výslovnosti. Výsledkem by měla být správná výslovnost dané hlásky ve spontánní řeči.

Třídu tvoří 1 velká prostorná herna, v které si děti hrají po celý den, probíhají zde výchovné a vzdělávací práce s dětmi. Třída je vybavena odpovídajícím nábytkem, herními kouty, hračkami, které jsou určené k volným hrám a komplexnímu rozvoji dětí. Je zde zázemí pro výtvarné aktivity, pohybové a hudební činnosti a eko koutek s přírodninami. Umístění velkého zrcadla do výšky očí dětí slouží k provádění kolektivních logopedických cvičení – dechová a fonační cvičení, cvičení pro rozvoj motoriky mluvních orgánů, artikulační cvičení, cvičení na rozvíjení fonematického sluchu. Zároveň jsou rozvíjeny i další oblasti, které podporují správný řečový vývoj.

Třída je vybavena pomůckami, které slouží při diagnostice a při terapii narušené komunikační schopnosti. Příklad pomůcek – stimulační (zvukové hračky, hudební nástroje, foukadla), motivační (hry, hračky, obrázky, které dítě motivují ke spolupráci, komunikaci), didaktické (obrázky určené k diagnostice a následnému procvičení jednotlivých hlásek, tématické obrázky, logopedické říkanky, příběhy), podpůrné (špachtle, rotavibrátor), názorné (logopedické zrcadlo), registrační (záznamové listy, zvukové záznamy). Snažíme se tvořit a vyrábět vlastní logopedické pomůcky, které pomohou hravou formou přispět ke korekci řeči.

Spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem (SPC) pro vady řeči Brno, pobočka Znojmo, nám. Armády, s psychology z SPC, se ZŠ Judr. Mareše a se zákonnými zástupci.

 

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít