Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Platnost od 1. 3. 2024

Školní jídelna při MŠ, Holandská 2 , Znojmo se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou  č.107/2005, o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby  a o zásadách  osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nařízení E.S. 852/2004, o hygieně potravin a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací.

Označení alergenů od 13.12.2014

Značení alergenů je pouze informační požadavek. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě. Jídelna má pouze funkci informační, tak jako každý výrobce potravin a pokrmů. Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem, seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla bude vyvěšen u každého jídelního lístku. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity pří výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Školní jídelna především zabezpečuje stravování dětí, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a cizích strávníků.

1. Při nástupu do MŠ:

zákonní zástupci dětí vyplní „Přihlášku ke stravování“, uvedou celé datum narození a způsob stravování.

Dítě mateřské školy, které je v MŠ přítomno, se stravuje vždy a má právo odebrat denně:

a)       polodenní - přesnídávka + oběd

b)       celodenní - přesnídávka + oběd + odpolední svačina

 

2. Změny způsobu stravování:

zákonní zástupci dětí nahlásí v kanceláři ŠJ  den předem do 13.00 hod

3. Placení stravy:

a) zákonní zástupci dětí si zřídí souhlas k inkasu ze svého účtu na MŠ Holandská a odevzdá doklad na

mateřskou školu ( č.ú. Mateřské školy: 304513569/0300)

b) dohodou na jiném způsobu převodu z banky na účet školy

4. Termín placení:

platba v hotovosti jen ve výjimečných případech přímo na mateřské škole po dohodě s ředitelkou školy

5. Nedodržování platebních podmínek:

při opakovaném nedodržení stanovených podmínek může být dítěti ukončena docházka v MŠ

6. Odhlašování a nahlašování stravy:

DEN  PŘEDEM  DO  13.00 HOD a několika způsoby:

a) zápisem do omluvného listu umístněného na nástěnce v každé dětské šatně

b) osobně v kanceláři školní jídelny

c) na e-mailovou adresu sjholandska@email.cz

d) ve výjimečných případech telefonicky na číslo 725 846 971

7. Po dobu nemoci (nebo náhlé nepřítomnosti):

zákonní zástupci dětí si mohou vyzvednout oběd  do jídlonosičů pouze první den nepřítomnosti dítěte

První den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.,

považuje za pobyt ve škole, ostatní dny nemá dítě nárok na dotovanou stravu a je povinen

odhlásit obědy, jinak musí uhradit plnou cenu oběda ( cena potravin plus věcný a mzdový náklad)

8. Za neodebranou, nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

9. Strávníkům, kterým je oběd vydáván do jídlonosičů je přísně vymezen čas a prostor pro jejich odběr. Tento výdej je pouze v kuchyni od 11.00 hod. do 11.30 hod.  Pokrm je určen k okamžité spotřebě!

10. Cena za stravu (1 den)

Přesnídávka                            a)10 Kč                              b)   11 Kč

Oběd                                         22 Kč                                    24 Kč

Odpolední  svačina                     10 Kč                                    10 Kč

(Pozn. Žáci kteří dovrší 7 let v tom  šk. roce - 1. září - 31. srpna - platí cenu stravného za b)

Součástí stravy je pitný režim v celkové hodnotě 4Kč.

 

11. Jídelní lístky jsou umístěny na nástěnkách v každé budově MŠ a ŠJ

12. Způsob podávání připomínek (pochvala, stížnost) ke školnímu stravování:

a) osobním kontaktem s vedením MŠ a ŠJ

b) osobně v kanceláři školní jídelny

13. Úřední hodiny vedoucího školní jídelny jsou na MŠ Holandské:

Po - PÁ 6:00-14:30

 

Zaměstnancům a žákům středních škol a studentům, kteří u organizace vykonávající činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou, pokud není jejich stravování zajištěno podle

zvláštních právních předpisů, poskytuje organizace  za sníženou úhradu (finanční normativ – příspěvek z FKSP) jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud pro ni strávník vykonává práci alespoň 3

hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednané ve smlouvě. Pokud zaměstnanec čerpá řádnou dovolenou, rodičovskou dovolenou, dny samostudia, je v pracovní neschopnosti atd., nemá v

tyto dny nárok na závodní stravování a může se stravovat pouze za plnou cenu v doplňkové činnosti jako cizí strávník.

 

Provozní řád školní jídelny pro cizí strávníky na MŠ Holandská

platný od 1. 3. 2024

 

1.Strávník uhradí zálohově stravné na začátku předcházejícího měsíce nejpozději do 25 dne předcházejícího měsíce.

2.Cena oběda od 1. 3. 2024 činí 94,- Kč ( zisk + mzdový + věcný náklad)

3.Strávník si obstará dva jídlonosiče o čtyřech kastrolcích, budou řádně označeny jmenovkou a vždy čisté.

4. Pro obědy si mohou strávníci chodit mezi 11:00 až 11:30 hod., odeberou si plný jídlonosič a zanechají prázdný.

Strávníkům je přísně vymezen čas a prostor k odebírání jídlonosičů z provozních důvodů.

5.Strava je určena k okamžité spotřebě !

Konzumovat při vhodných teplotách.

6.Omlouvat stravu musí strávník den dopředu do 13,00 hod., osobně u vedoucího školní jídelny(popřípadě u kuchařky) nebo e-mailem na adrese: sjholandska@email.cz ve výjimečných případech na tel. čísle 725 846 971

Za neodebranou, nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

7. Jídelní lístek je umístněný na nástěnce v jídelně, nebo na internetových stránkách naší školy (www.msholandskazn.cz)

Školní jídelna zabezpečuje především stravování dětí, proto je výběr jídel na jídelníčku podmíněn správnými výživovými normami pro školní stravování.

V případě potřeby Vám podá informace vedoucí školní jídelny.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít